Põhidokumendid
Eesti Arnold Schönbergi Ühing on Mittetulundusühingute seaduse alusel registreeritud mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses ka vabaühenduste eetikakoodeksist.
Eesti Arnold Schönbergi Ühing tegutseb põhikirja alusel.
Eesti Arnold Schönbergi Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek.
Eesti Arnold Schönbergi Ühingut juhib Ühingu juhatus.


Muud ametlikud dokumendid
Liikmeks astumise avaldus
Koostööprojekti vorm / Co-production form
Kuluaruanne / Report of expenses
Teadmiseks autoreile / Information for authors
Sümpoosionitehnika loend

INTRANET


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005